1. Mája 19/220
Poprad

Najbližší kurz 25.06.2024 začiatok o 16:00

Otvorenie kurzov

KOMPLETNÝ VÝCVIKOVÝ KURZ PRE SKUPINU B

32 hodín teórie a 39 hodín praktického výcviku.

Praktický výcvik skupiny B

 • Minimálny vek žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B je 17 rokov.
 • Teoretická výučba býva v čase od 16.00 1 až 2 krát do týždňa alebo podľa dohody.
 • Našim cieľom je Vás naučiť nielen teóriu, ale aj správne myslieť za volantom.
 • Pre bezpečnosť výučby máme moderný auto trenažér, na ktorom účastník kurzu nadobudne potrebné základy pre vedenie motorového vozidla.
 • Prvé jazdy po autocvičisku bývajú zvyčajne v miestach s nízkou intenzitou dopravy.
 • Počas trvania kurzu si môžete rozdeliť platbu na viac splátok.
 • O termíne záverečnej skúšky rozhodne dopravný inšpektorát po ukončení kurzu.

 • Kurz prvej pomoci organizujeme v priestoroch autoškoly.
 • Výcvik vykonávame na týchto vozidlách: Audi A3, Škoda YETI, Škoda Fabia II.

 • Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa po úspešnom vykonaní skúšky z vedenia motorového vozidla udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B, ktoré oprávňuje viesť vozidlá patriace do tejto skupiny:
 • a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,

 • b) motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3500 kg.

ZAČNITE UŽ V NAJBLIŽŠOM KURZE

KOMPLETNÝ VÝCVIKOVÝ KURZ PRE SKUPINU B+E

16 hodín teórie a 7 hodín praktického výcviku.

Praktický výcvik skupiny B+E

 • Minimálny vek žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B+E je 18 rokov
 • Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny BE
 • Možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny BE, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B.
 • Skúška z vedenia motorových vozidiel  skupiny B+E sa vykonáva na jazdnej súprave s konštrukčnou rýchlosťou najmenej  100 km/h, ktorá nepatrí do skupiny B a ktorá je zložená s motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 1000 kg.

 • Kurz B HK96 je vhodný pre žiadateľov, ak ich celková hmotnosť súpravy vozidla a brzdeného prívesu nepresiahne 4250 kg. Výcvik je ukončený bez skúšky.
 • Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg. Vodičské oprávnenie skupiny BE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny BE.
 • Výcvik vykonávame na týchto vozidlách: Škoda Yeti + prípojné vozidlo Boro s celkovou hmotnosťou 2700 kg.

ZAČNITE UŽ V NAJBLIŽŠOM KURZE

KOMPLETNÝ VÝCVIKOVÝ KURZ PRE SKUPINU A

32 hodín teórie a 18 hodín praktického výcviku.

Praktický výcvik skupiny B+E

 • Minimálny vek žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A je 24 rokov.
 • Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky, predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2, vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole.
 • Výcvik vykonávame na motocykle Honda Hornet 600 (78 kw).

 • Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A. Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá skupiny AM, A1 a A2; motorové vozidlá - motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm 3 , ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h -1 , ktorých výkon presahuje 15 kw. oprávňuje viesť, len ak je jeho držiteľ starší ako 21 rokov.

ZAČNITE UŽ V NAJBLIŽŠOM KURZE

ĎALŠIE SLUŽBY

okrem inštruktáží k vodičským
oprávneniam poskytujeme aj ďalšie
doplnkové služby


Kontaktujte nás
 • RÝCHLOKURZY
 • Kurzy k vodičským oprávneniam v zrýchlenom konaní.
 • KONDIČNÉ JAZDY
 • Kondičné jazdy sú určené pre držiteľov vodičského oprávnenia a slúžia na zdokonalenie jazdeckých zručností.
 • DOŠKOĽOVACIE KURZY
 • Sú určené pre držiteľov vodičského oprávnenia. O zaradenie vodičov do doškoľovacieho kurzu rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva Policajného zboru. Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupín vodičského oprávnenia, na ktoré sa výcvik vykonáva.